Varing | Ponuka
305
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-305,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Ponuka

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 Vedenie peňažného denníka.
 Vedenie pokladničnej knihy.
 Vedenie knihy pohľadávok.
 Vedenie knihy záväzkov.
 Vedenie účtovnej evidencie o DPH a s tým súvisiace daňové priznanie
 Vedenie účtovnej evidencie v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierka, napr. pomocná kniha o zložkách majetku, za pomocné knihy v zmysle Postupov účtovania sa v jednoduchom účtovníctve považuje aj kniha dlhodobého hmotného majetku, kniha nehmotného majetku, kniha cenín.
 Spracovanie účtovných výkazov a s tým súvisiace vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 Vedenie hlavnej účtovnej knihy za celé účtovné obdobie, ktorá obsahuje všetky účtovné zápisy podľa vecného systematického hľadiska.
 Účtovnej analytickej evidencie, ktorá sa v účtovníctve vytvára podľa povahy majetku a záväzkov a obsahuje potrebné informácie pre účtovnú jednotku.
Účtovného denníka.
• Účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov, ktoré si vyžaduje správnu klasifikáciu pohľadávok a záväzkov z dôvodu ich zostatkovej doby splatnosti pre správne vykázanie v súvahe.
 Účtovnej evidencie o majetku je dôležité najmä z dôvodu overenia dodržiavania hodnotovej hranice ocenenia dlhodobého hmotného majetku.
 Pokladničnej knihy.
 Účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania pričom je potrebné účtovanie zabezpečiť a preveriť vo väzbe na zákon o DPH.
 Mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta.
 Dodržiavanie účtovných pravidiel pri zostavovaní účtovných výkazov a spracovanie ročnej účtovnej závierky. Podľa §6 ods. 4 je účtovná jednotka povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku. Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovnej závierke slúži ako východisko na výpočet základu dane z príjmov.
 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby.

MZDY A PERSONALISTIKA

Zahrňuje spracovanie personálnej a mzdovej agendy

 

Poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky.
 Príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer.
 Mzdové listy.
 Komplexný výpočet miezd zamestnancov.
 Vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti.
 Vypracovanie potvrdenia o zamestnaní (zápočtový list).
 Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 Vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 Vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.
 Príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy.
 Príprava podkladov k tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu.
 Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa.
 Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov.
 Nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad.
 Vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia.
 Vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia.
 Vypracovanie oznámenia o zrážkovej dani.
 Vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov.
 Vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane.
 Vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 Vedenie peňažného denníka.
 Vedenie pokladničnej knihy.
 Vedenie knihy pohľadávok.
 Vedenie knihy záväzkov.
 Vedenie účtovnej evidencie o DPH a s tým súvisiace daňové priznanie
 Vedenie účtovnej evidencie v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierka, napr. pomocná kniha o zložkách majetku, za pomocné knihy v zmysle Postupov účtovania sa v jednoduchom účtovníctve považuje aj kniha dlhodobého hmotného majetku, kniha nehmotného majetku, kniha cenín.
 Spracovanie účtovných výkazov a s tým súvisiace vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 Vedenie hlavnej účtovnej knihy za celé účtovné obdobie, ktorá obsahuje všetky účtovné zápisy podľa vecného systematického hľadiska.
 Účtovnej analytickej evidencie, ktorá sa v účtovníctve vytvára podľa povahy majetku a záväzkov a obsahuje potrebné informácie pre účtovnú jednotku.
Účtovného denníka.
• Účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov, ktoré si vyžaduje správnu klasifikáciu pohľadávok a záväzkov z dôvodu ich zostatkovej doby splatnosti pre správne vykázanie v súvahe.
 Účtovnej evidencie o majetku je dôležité najmä z dôvodu overenia dodržiavania hodnotovej hranice ocenenia dlhodobého hmotného majetku.
 Pokladničnej knihy.
 Účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania pričom je potrebné účtovanie zabezpečiť a preveriť vo väzbe na zákon o DPH.
 Mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta.
 Dodržiavanie účtovných pravidiel pri zostavovaní účtovných výkazov a spracovanie ročnej účtovnej závierky. Podľa §6 ods. 4 je účtovná jednotka povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku. Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovnej závierke slúži ako východisko na výpočet základu dane z príjmov.
 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby.

MZDY A PERSONALISTIKA

Zahrňuje spracovanie personálnej a mzdovej agendy

 

Poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky.
 Príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer.
 Mzdové listy.
 Komplexný výpočet miezd zamestnancov.
 Vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti.
 Vypracovanie potvrdenia o zamestnaní (zápočtový list).
 Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 Vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 Vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.
 Príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy.
 Príprava podkladov k tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu.
 Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa.
 Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov.
 Nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad.
 Vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia.
 Vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia.
 Vypracovanie oznámenia o zrážkovej dani.
 Vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov.
 Vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane.
 Vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.